Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium-137 eller naturligt förekommande radioaktiva ämnen

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium-137 eller naturligt förekommande radioaktiva ämnen samt förslag till allmänna råd på samma område. De föreslagna föreskrifterna avses ersätta Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137 (SSMFS 2008:16). Förslaget innebär en förenkling av regelsystemet för trädbränsleaska och att reglerna om såväl trädbränsleaska som nya regler om torvaska tas in i en och samma författning.