Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om medicinska exponeringar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om medicinsk exponering.

Det anges att föreskrifterna genomför de krav avseende medicinska exponeringar som ställs i rådets direktiv 2013/59/Euratom om grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning. Med medicinsk exponering avses bestrålning med joniserande strålning av patienter i diagnostiskt eller terapeutiskt syfte, personer i screeningprogram, personer som deltar i medicinsk eller biomedicinsk forskning eller hjälpande och stödjande personer.