Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material

Nuvarande bestämmelser i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen (1988:220) omfattar naturligt förekommande radioaktiva ämnen (Naturally Occurring Radioactive Material, NORM) och bedöms kräva att ett stort antal verksamheter tillståndsprövas även i sådana situationer som inte är motiverat ur skyddssynpunkt. De föreslagna föreskrifterna innehåller vissa undantag från tillståndsplikt och andra skyldigheter beträffande NORM. Syftet med förslaget är att underlätta för verksamhetsutövare och för myndigheten.