Yttrande över Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) förslag till föreskrifter om anmälda organ

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Den föreslagna föreskriften innehåller bestämmelser för organ som är eller ansöker om att bli utsedda och anmälda till Europeiska unionen enligt 7-9 §§ lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse i enlighet med harmoniserad lagstiftning. Föreskriftsförslaget innehåller dels de gemensamma krav som finns på organ för bedömning av överensstämmelse, dels de mer sektorsspecifika kraven såsom exempelvis krav på organ som utför bedömning av överensstämmelse av pyrotekniska artiklar, fritidsbåtar och vattenskotrar, hissar samt säkerhetskomponenter till hissar.