Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:18) om ackreditering av kontrollorgan, m.m.

Kommissionen har den 25 maj 2012 publicerat en referens till standarden EN ISO/IEC 17020:2012 i Europeiska unionens tidning C 149/1. Standarden är sedan år 2005 införlivad i svensk rätt genom Swedacs föreskrifter. Att föreskrifterna uppdateras är en förutsättning för att ackreditering ska kunna ske enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008. Förslaget, som medför följdändringar i STAFS 2003:5, STAFS 2012:10 och STAFS 2011:5, innebär ingen förändring i den tekniska regelmassan utan de ändringar som föreslås avser i huvudsak kontrollorganens ledningssystem och arbetssätt. De företag som berörs är alla som är eller vill bli ackrediterade kontrollorgan.

Taggar:

kontrollorgan