Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) förslag till ändringar i föreskrifter om ackreditering

I remissen föreslås ändring av föreskrifter (STAFS 2010:10) om ackreditering, föreskrifter (STAFS 2010:11) om ackreditering av miljökontrollanter enligt Emas, föreskrifter (STAFS 2011:34) om ackreditering av arrangörer av program för kompetensprövning och föreskrifter (STAFS 2011:35) om ackreditering av producenter av referensmaterial. Ackreditering regleras i förordning (EG) nr 765/2008. Kompletterande bestämmelser finns i lagen (2011:791) respektive förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll. Enligt förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll åläggs Swedac att främja och utveckla ett nationellt system för ackreditering som möter nationell och internationell acceptans. Swedac är medlem i ILAC (International Laboratory Accreditation Co-operation). ILAC utfärdar riktlinjer om hur dess medlemmar förväntas bedriva ackrediteringsverksamhet. Enligt Swedacs bedömning krävs det att Swedac beaktar dessa riktlinjer för att det svenska ackrediteringssystemet ska möta internationell acceptans.

Enligt nu gällande föreskrifter finns möjlighet att hänvisa till ackreditering när en underleverantör anlitas, även inom kontrollformer som inte omfattas av vare sig det ackrediterade organets eller underleverantörens ackreditering. Den nuvarande ordalydelsen tillåter något som den nya lagen uttryckligen förbjuder. Genom Swedacs ändringsförslag gäller som huvudregel att om ett ackrediterat organ anlitar en underleverantör för uppgifter som omfattas av organets ackreditering ska underleverantören vara ackrediterad för dessa uppgifter. Vidare föreslås bland annat att företag får utökade möjligheter att hänvisa till ackreditering på ett sätt som passar företagen och deras verksamhet.