Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) kompletterade förslag till ändringar i föreskrifter om ackreditering

Regelrådet yttrade sig den 12 mars (dnr N2008:05/2014/48) över ett förslag från Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) till ändrade föreskrifter om ackreditering. I sitt yttrande avstyrkte Regelrådet Swedacs förslag och fann konsekvensutredningen bristfällig. Swedac har därefter inkommit med nu aktuellt ärende, som innehåller samma förslag till ändrade föreskrifter, men med en kompletterande konsekvensutredning.

Författningsförslaget avser således samma ändring av föreskrifter (STAFS 2010:10) om ackreditering, föreskrifter (STAFS 2010:11) om ackreditering av miljökontrollanter enligt Emas, föreskrifter (STAFS 2011:34) om ackreditering av arrangörer av program för kompetensprövning och föreskrifter (STAFS 2011:35) om ackreditering av producenter av referensmaterial som Regelrådet tidigare har granskat och en närmare beskrivning av innehållet i förslaget finns i det tidigare yttrandet (dnr N2008:05/2014/48).

Regelrådets granskning i det nu aktuella ärendet fokuserar på i vilken mån som de administrativa kostnaderna med de kompletteringar som Swedac gjort kan anses fullständigt beskrivna, om konsekvensutredningens kvalitet i sitt nuvarande skick kan anses godtagbar samt om den kompletterande informationen ger anledning till en ny bedömning av om förslaget bör tillstyrkas eller avstyrkas.