Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls (Swedac) föreskrifter (STAFS 2016:X) om färdigförpackade varor. Föreskrifterna föreslås gälla för färdigförpackningar som innehåller varor som är avsedda att säljas i konstanta lika nominella mängder som är lika med de värden som förpackaren har förutbestämt, är uttryckta i vikt eller volymenheter och innehåller en viss angiven mängd. Bestämmelserna berör både färdigförpackningar som är e-märkta (förpackaren eller importören garanterar att färdigförpackningen uppfyller kraven i föreskrifterna) och färdigförpackningar som inte är e-märkta. Förslaget innebär att de förpackare eller importörer som använder statistisk stickprovskontroll för att säkerställa mängden hos färdigförpackningarna får tillämpa negativa avvikelser. För förpackare som använder sig av e-märkta färdigförpackningar så måste ett övervakat system för statistisk stickprovskontroll tillämpas. Systemet ska vara bedömt och verifierat av ett ackrediterat certifieringsorgan och ska förutom den initiala granskningen genomgå årliga kontroller för att säkerställa att systemet för stickprovskontroll även fortsättningsvis säkerställer mängden hos färdigförpackningarna. Avseende icke e-märkta färdigförpackningar måste förpackaren tillämpa ett dokumenterat system för stickprovskontroll, vilket skiljer sig från gällande föreskrifter. För förpackare eller importörer av varor som mäter innehållet hos varje individuell förpackning måste det faktiska innehållet överensstämma med den nominella mängden och några negativa avvikelser är inte tillåtet.