Yttrande över Svenska Kraftnäts rapport Samhällets elberedskap – Analys och förslag beträffande elberedskapslagen (1997:288)

I rapporten, som upprättats av Svenska Kraftnät på uppdrag av regeringen (Näringsdepartementet), lämnas förslag till ändringar i elberedskapslagen (1997:288). De föreslagna ändringarna är avsedda som ett första steg i en trestegsprocess som syftar till att åstadkomma en sammanhängande helhet vad gäller elförsörjningens driftssäkerhet och beredskap. De nu föreslagna ändringarna i elberedskapslagen innebär bl.a. att företag som producerar, överför eller handlar med el ska vara skyldiga att medverka till och upprätta risk- och sårbarhetsanalyser samt vidta de beredskapsåtgärder som har beslutats i enlighet med lagen. Vidare föreslås att Elberedskapsmyndigheten ska få meddela närmare föreskrifter om rapportering. Det anförs att avsikten med rapporteringsskyldigheten är att företag som bedriver verksamhet med el ska rapportera om händelseutvecklingen, störningens omfattning, den förväntade utvecklingen samt tillgängliga resurser och åtgärder till Elberedskapsmyndigheten när en större störning i elförsörjningen uppstår. De föreslagna reglerna innebär ökad administration för berörda företag. Företagens kostnader för detta har inte beskrivits i en konsekvensutredning. I avsaknad av beräkningar av kostnaderna för genomförande av förslaget kan Regelrådet inte bedöma om de lösningar som har föreslagits är de minst administrativt betungande för berörda företag. Regelrådet kan därför inte tillstyrka förslaget. Postadress