Yttrande över Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen gäller två författningsförslag om värdeåterföring avseende transportinfrastruktur, som inte täcks in i dagens exploateringsavtal.

Förslagen innebär att en kommun och en fastighetsägare, med hjälp av ett frivilligt och förhandlingsbaserat verktyg, kallat värdestegringsersättning, ska kunna ingå avtal om återföring av värdeökning för fastigheter som uppstår genom en kommuns finansiering av transportinfrastruktur. Överenskommelse om värdestegringsersättning ska kunna ske i samband med att exploateringsavtal upprättas. En förutsättning för värdestegringsersättning är att det handlar om transportinfrastruktur som inte anses nödvändig för genomförande av en detaljplan.

Det andra författningsförslaget innebär att kommuner ska kunna medfinansiera byggande av väg och järnväg som en annan kommun eller ett annat landsting ansvarar för, under samma förutsättningar som kommuner kan medfinansiera statliga vägar och järnvägar.

Förslagen avser förslag ändring i plan- och bygglagen (2010:900) respektive förslag ändring i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.