Yttrande över Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller följande förslag:

  • Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
  • Lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
  • Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
  • Förordning om ändring i förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning.

I sak innehåller remissen flera förslag om hur det klimatpolitiska ramverket ska kunna få genomslag i offentlig upphandling genom en lagstadgad skyldighet för alla upphandlande myndigheter och enheter att beakta de nationella klimatmålen i sin offentliga upphandling.

I remissen lämnas även flera förslag utan förslag till författningsändringar. Utredningen föreslår införandet av ett etappmål inom miljömålssystemet, att utsläppen från offentligt upphandlade varor och tjänster ska minska snabbare än utsläppen från samhället i övrigt, att relevanta myndigheter ska utveckla sin tillsyn, statistik och starta arbetet för att bygga upp en databas med livscykelanalyser och livscykelkostnader samt en programutbildning för offentliga upphandlare med delar om klimat, utsläpp från offentlig konsumtion och tillvägagångssätt för att minska utsläppen.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag