Yttrande över SWEDACs föreskrifter om ackreditering

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering samt Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STSF 2011:33) om ackreditering av laboratorier. Förslaget innehåller inga krav om ackreditering för en viss uppgift då dessa återfinns i sektorspecifik lagstiftning. De förslag som lämnas avser främst att göra regelverket mer överblickbart.

I remissen lämnas förslag på en förändrad definition av begreppet underleverantörer. Enligt den nuvarande lydelsen definieras en underleverantör som den som anlitas av ett ackrediterat organ för att utföra del av ett uppdrag under organets ackreditering inom en kontrollordning. Den förslagna lydelsen definierar underleverantör som den som anlitas av ett ackrediterat organ för att utföra bedömningen av en överensstämmelse.

Förändringar föreslås också vad gäller hänvisning till ackreditering med ackrediteringsmärke eller text. Förslaget möjliggör för organisationer som rapporterar till andra avdelningar inom samma organisation att dokumentera vad som rapporteras under ackrediteringen i sina ledningssystem istället för genom separata rapporter. Vidare föreslås en möjlighet att hänvisa till vissa märken för att påvisa internationell ackreditering.

Vidare föreslås förändringar i STAFS 2011:33 om ackreditering av laboratorier. Dessa förändringar avser uppdateringar av hänvisningar och borttagandet av vissa delar som föreslås regleras i den nya versionen av STAFS 2010:10.