Yttrande över Swedacs förslag till ändringar i Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter om automatiska vågar och icke-automatiska vågar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag på ändrade bestämmelser i Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2016:7) om automatiska vågar och i Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2016:12) om icke-automatiska vågar.

När det gäller vägning av containrar med icke-automatiska vågar föreslås ett förtydligande av kravet att vägningen ska ske med ”kalibrerad och certifierad utrustning” och motsvarande krav föreslås införas för automatiska vågar. Gällande vägning av fiskeprodukter förslås att det uttryckligen ska anges vilka krav som gäller för vägning. Avseende vägning av färdigförpackade varor med automatiska vågar föreslås att en våg ska uppfylla kraven även när den används för att tillverka förpackningar utan förutbestämt värde. Beträffande vägning vid direktförsäljning till allmänheten föreslås att automatiska vågar ska omfattas av samma krav som icke-automatiska vågar. Förslaget specificerar också uttryckligen när godkända vågar ska användas samt ändrar definitionerna av icke-automatiska och automatiska vågar så att de blir mer enhetliga.

Inget förslag till tidpunkt för ikraftträdande anges för de föreslagna bestämmelserna avseende vägning vid direktförsäljning till allmänheten. Övriga föreslagna bestämmelserna föreslås träda ikraft under 2018.