Yttrande över Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förslag till föreskrifter om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) förslag innebär att en ny föreskrift ska ersätta nuvarande föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:3) om ansökan och beslut om förbrukningsartiklar. Förslaget är ett resultat av ett översynsarbete i syfte att förenkla och förtydliga regelverket. Jämfört med gällande regler innehåller förslaget en striktare tolkning av vad begreppet förbrukningsartiklar avser enligt förarbetena till lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen). Vidare avses högre krav ställas på informationen i det hälsoekonomiska underlag som ska medfölja en ansökan. Vissa krav på uppgiftslämnande har slopats bl.a. eftersom de inte ansetts nödvändiga.