Yttrande över Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förslag till föreskrifter om bidrag till öppenvårds-apoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse

Av remissen framgår Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) förslag till föreskrifter om bestämmelser om fastställande av beräkning av statsbidrag avseende vissa öppenvårdsapotek, samt föreskrifter om verkställighet av förordning (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. Förslaget tar sikte på apotek i glesbygd och syftar till att upprätthålla en god tillgång till apotek i glesbygd i hela landet. För att kunna få bidrag måste det vara ett visst avstånd till närmaste apotek, varför det anges närmare i förslaget vad som avses med avstånd i ovannämnda förordning. Vidare framgår hur bidragets storlek ska beräknas, samt vilka uppgifter ansökan om bidrag ska innehålla.

Taggar:

Apoteksservice