Yttrande över Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) förslag till föreskrifter om e-tjänsten samt ändringar i föreskrifter med anledning TLV:s nya verksamhetssystem m.m.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) föreslår ett antal ändringar i myndighetens föreskrifter till följd av att verket utvecklar ett nytt verksamhetssystem för hantering av ansökningar, anmälningar och omprövningsärenden avseende läkemedel. Det nya verksamhetssystemet har en ny teknisk lösning för hur bl.a. ansökningar och anmälningar görs elektroniskt. För att skapa överskådliga regler om elektronisk dokumenthantering föreslås att bestämmelserna kring detta samlas i en ny föreskrift. Vidare föreslås hänvisningar till den nya föreskriften i tre befintliga föreskrifter; TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:2) om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte, föreskrifter (TLVFS 2011:3) om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar samt föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. Beträffande TLVFS 2008:2 föreslås även ett antal ändringar till följd av att TLV reviderar handläggningsprocesserna för att därigenom skapa mer anpassade regler för vilka handlingar som ska bifogas en ansökan.

Taggar:

e-tjänsten