Yttrande över Tid för utveckling (SOU 2018:24)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Betänkandet innehåller förslag till ändring i lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, ändring i lag (1982:80) om anställningsskydd, förslag till förordning (2018:000) om utvecklingsledighet med flera.

Det föreslås två åtgärder avseende ökade möjligheter till partiell tjänsteledighet.

Den nuvarande näringsverksamhetslagen utökas med en rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till hälften. Ledighetens förläggning och andra frågor som rör ledigheten ska ske i samråd mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.
Det anges att en arbetsgivare, senast en månad efter att arbetstagaren har börjat arbeta, ska informera arbetstagaren om möjligheten att begära partiell ledighet och om rätten att få den prövad av arbetsgivaren. Efter en sådan begäran ska arbetsgivaren skriftligen underrätta huruvida begäran bifallits eller ej. Vid avslag ska den skriftliga underrättelsen innehålla skälet för beslutet.

Betänkandet innehåller även förslag om utvecklingsledighet. Det anges att den som är etablerat sysselsatt, efter överenskommelse med sin arbetsgivare, ska ha möjlighet att ansöka om och bli anvisad till utvecklingsledighet. Anvisningen kan beviljas om den sysselsatta uppfyller kvalificeringsvillkoren för utvecklingsledigheten och om utvecklingsledigheten används till att stärka individen på arbetsmarknaden. Utvecklingsledigheten ska kunna ägnas åt utbildning, validering, arbetspraktik, prova annat arbete eller uppdrag eller åt att starta näringsverksamhet. Vidare anges att det krävs att arbetsgivaren anställer en vikarie motsvarande den utvecklingsledigas sysselsättningsgrad. Det ska motsvara samma omfattning av anställningen och kan vara mellan tre och tolv månader. Ersättningen till den utvecklingslediga är inkomstrelaterad och utges i form av aktivitetsstöd.

Betänkandet innehåller även förslag till uppdrag vilket inte behandlas i detta yttrande.