Yttrande över Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter (Promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian innehåller förslag till införandet av en tillfällig skatt på vissa elproducenters övervinster som motsvarar reglerna om ett tak för marknadsintäkter enligt EU-förordningen.[1] De nya bestämmelserna införs genom en ny tillfällig lag samt ändringar i Skatteförfarandelagen (2011:1244) och föreslås träda i kraft den 1 mars 2023.

[1] (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna.

Det bakomliggande förslaget

Förslag