Yttrande över Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till två ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).

I sak anges förslaget innebära följande. Företag som inte befann sig i svårigheter den 29 februari 2020 men som därefter fick svårigheter till följd av utbrottet av covid-19 ska även fortsättningsvis under en begränsad tid får ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi. Det gäller emellertid bara statliga stöd i form av skattebefrielse för ändamål som enligt stödordningen GBER (förkortning för kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014) förklarats förenliga med förbudet mot statsstöd inom den inre marknaden. Den begränsade tidsperioden omfattar 1 mars 2020–31 december 2021. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag