Yttrande över Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, delrapport 2 från 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås ändring i lagen (2010: 751) om betaltjänster, förordningen (2010: 1008) om betaltjänster och förordningen (2015:739) med instruktion för allmänna reklamationsnämnden. De krav som införs är bland annat att rätten till betalkonto till vilka grundläggande funktioner kan knytas ska gälla för konsumenter som är lagligen bosatta inom EES-området. Vidare ska dessutom alla banker vara skyldiga att ha en rutin för bankbyte. Slutligen så ska en bestämmelse införas om att endast rimliga avgifter får tas ut för ett betalkonto med grundläggande funktioner.

Förslaget baseras på Europaparlamentet och Europeiska unionens direktiv (2014/92/EU) om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (betalkontodirektivet).