Yttrande över Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel (SOU 2022:72)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslagen i betänkandet avser ändring i följande lagar: Lag om handel med läkemedel (2009:366), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista och förordningen (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen.

Utredningen föreslår bland annat en redaktionell ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel som innebär att partihandlare och detaljhandlare som bedriver detaljhandel med läkemedel till hälso- och sjukvården ska lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten för att myndigheten ska kunna föra statistik över detaljhandeln delas upp i två stycken. Vidare föreslås undantag från statistiksekretessen för vissa försäljningsuppgifter om human-läkemedel. Det anges dock att för att en försäljningsuppgift ska omfattas av det föreslagna sekretessundantaget krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Det föreslås även en utökad skyldighet för E-hälsomyndigheten att lämna ut uppgifter till andra myndigheter.

I utredningens uppdrag har ingått att ta ställning till om det bör finnas en skyldighet för Socialstyrelsen att lämna ut uppgifter som finns i läkemedelsregistret till andra myndigheter. Vid en samlad bedömning anser utredningen att såväl allmänhetens som enskilda personers förtroende för och tillit till Socialstyrelsen som statistikansvarig myndighet och registerhållare av hälsodataregister samt förtroendet för och tilliten till integritetsskyddet för uppgifter i samhällsviktiga hälsodataregister väger tyngre än andra myndigheters behov av att mer enkelt och effektivt än i dag få ut uppgifter från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Utredningen bedömer därför att en skyldighet för Socialstyrelsen att till lämna ut uppgifter som finns i läkemedelsregistret till andra myndigheter inte bör införas.

Därutöver föreslås en ändring i den sekretessbrytande bestämmelsen som innebär att sekretess inte hindrar att E-hälsomyndigheten lämnar ut uppgift i nationell läkemedelslista till den förskrivare som gjort förskrivningen och till verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör inom enskild hälso- och sjukvård eller enskild tandvård enligt vad som föreskrivs i lagen om nationell läkemedelslista.

Det bakomliggande förslaget

Förslag