Yttrande över Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till lag om tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar och förslag till förordning om tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar.

Det föreslås att den nya lagen ska gälla när näringsidkare visar eller bjuder ut nya personbilar till försäljning eller långtidsuthyrning till konsumenter. Lagen ska innehålla bestämmelser om vilken information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som ska lämnas för alla nya personbilsmodeller. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela ytterligare föreskrifter om informationen som ska lämnas enligt lagen. Om information inte tillhandahålls i enlighet med lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen ska marknadsföringslagens bestämmelser om bl.a. sanktioner tillämpas, med undantag för bestämmelserna om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt marknadsföringslagen. Vidare föreslås att i den föreslagna förordning som kompletterar den nya lagen om tillgång ska anges att Konsumentverket minst en gång per år ska utarbeta en översikt av nya personbilmodellers bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Översikten ska tillhandahållas konsumenter utan kostnad. Konsumentverket bemyndigas att meddela föreskrifter om utformningen av den information som ska lämnas enligt den nya lagen.

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

personbilar