Yttrande över Tillträde till Rotterdamreglerna (SOU 2018:60)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Betänkandet innehåller förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009), ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg med flera.

Utredningen har tagit fram underlag för att bedöma om Sverige bör tillträda Förenta Nationernas konvention om avtal om internationell transport av gods helt eller delvis till sjöss av den 11 december 2008 (Rotterdamreglerna). Det föreslås att Sverige ska tillträda Rotterdamreglerna under vissa närmare angivna förutsättningar. Utredningen lämnar förslag till författningsändringar i sjölagen som behövs för ett tillträde samt följdändringar i andra lagar, exempelvis en standard för användning av digitala transportdokument vilken saknas i de nu gällande reglerna. Rotterdamreglernas bestämmelser tillämpas inte enbart på sjötransporter utan också i fråga om anslutande transporter. Avseende domstols behörighet och skiljeförfaranden föreslås en reglering som bygger på nuvarande reglering istället för bestämmelserna i Rotterdamreglerna. Den föreslagna regleringen av styckegodstransporter ska vara tillämplig på såväl avtal om inrikes sjötransport av gods som avtal om transport av gods som faller inom Rotterdamreglernas tillämpningsområde samt på avtal om transport av gods i så kallad fri fart, det vill säga utrikes transporter som faller utanför Rotterdamreglernas område. Utredningen föreslår också att sjölagens hänvisningar i bestämmelserna om gemensamt haveri ska avse York-Antwerpenreglerna 2016 års lydelse i stället för 1994 års lydelse av reglerna.