Yttrande över Tillväxtverkets förslag till ändring av föreskrifter om stöd från regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Tillväxtverkets författningssamling (TVFS) 2015:1 innehåller förenklade redovisningsalternativ för att beräkna de indirekta kostnaderna, så kallade OH-kostnader vid genomförandet av projekt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Föreskriften omfattar i dag två schablonsatser för OH-kostnader, 20 procent för personal vid universitetet och högskolor och 15 procent för projekt och personalkategorier som inte passar in i ovan nämnda schablonsats. Remissen innehåller förslag till ändring av 15 § första punkten TVFS 2015:1 så att den även ska innefatta en tredje schablonsats om 25 procent för projekt som har sådana likheter med Horisont 2020 att de faller inom ramen för någon av de kombinationerna av insatstyper och investeringsprioriteringar som framgår av artikel 20 a) i Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014.