Yttrande över Tillväxverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om regionalt transportbidrag

I remissen föreslås att Verket för näringslivsutvecklings, Nutek, föreskrifter och allmänna råd (NUTFS 2007:4) om regionalt transportbidrag ska upphävas och ersättas av de föreslagna föreskrifterna. Dessa innehåller språkliga förenklingar, rättelser samt ett sakligt förtydligande av Nutek :s nu gällande föreskrifter. Tillväxtverket anger i sin konsekvensutredning att de föreslagna föreskrifterna inte innebär några förändringar i sak och att de därför inte får några praktiska konsekvenser, dock möjligen med undantag för att de språkliga förbättringarna kan bidra till ett enklare ansökningsförfarande och därmed minska de administrativa kostnaderna för de företag som berörs. I konsekvensutredningen har inte redogjorts för konsekvenserna av de bestämmelser som föreslås föras in materiellt sett oförändrade från de nu gällande föreskrifterna.