Yttrande över Trafikanalys förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunikationsvanor

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I föreskriftsförslaget anges att uppgifter till statistik om kommunikationsvanor ska lämnas av näringsidkare, som valts ut med statistiska metoder och som bedriver verksamhet inom någon av branscherna gruvor, mineralutvinning, tillverkningsindustri, parti- och detaljhandel eller jordbruk, skogsbruk eller fiske. De uppgifter som ska lämnas framgår av bilaga 1 till föreskriftsförslaget. Därutöver föreslås inom vilken tid de efterfrågade uppgifterna ska lämnas, samt möjligheten till undantag från föreskrifterna.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.