Yttrande över Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Kalmar län

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Trafikverkets förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Kalmar län. Förslaget innebär att 3 broar, samt anslutande kortare sträckor, återgår från bärighetsklass 4 till bärighetsklass 1. Förslaget innebär vidare att 6 sträckor får en höjd bärighetsklass, från bärighetsklass 1 till 4.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 17 maj 2021 då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2019:80) om bärighetsklasser i Kalmar län ska upphöra att gälla.