Yttrande över Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Västmanlands län

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Trafikverkets förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Västmanlands Län. Förslaget innebär att 17 vägsträckor upplåts till vägnätet för BK 4 och ytterligare 33 vägsträckor upplåts till vägnätet för BK 4 under förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

 

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 31 augusti 2021 då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2019:82) om bärighetsklasser i Västmanlands län ska upphöra att gälla.