Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Jönköpings län

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Jönköpings län.

Förslaget innebär att 6 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 utan att särskilda villkor ställs och att ytterligare 4 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 under förutsättning att särskilda villkor avseende hjulkonfiguration i form av dubbelmonterade hjul på fordonen uppfylls. Därutöver finns en ändring som innebär att en delsträcka som tidigare tillhört bärighetsklass 3 nu kan upplåtas som bärighetsklass 1