Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Norrbottens län

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Norrbottens län.

Förslaget innebär att 3 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 utan att särskilda villkor ställs och att ytterligare 5 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 under förutsättning att särskilda villkor avseende hjulkonfiguration i form av dubbelmonterade hjul på fordonen uppfylls.