Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Västerbottens län

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Västerbottens län.

Förslaget innebär att 1 vägsträcka ska tillhöra bärighetsklass 4 utan att särskilda villkor ställs och att ytterligare 6 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 under förutsättning att särskilda villkor avseende hjulkonfiguration i form av dubbelmonterade hjul på fordonen uppfylls. Därutöver anges ett antal vägsträckor som inte klarar bärighetsklass 4.