Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Västerbottens län

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Västerbottens län. Förändringarna innebär i sak att flertalet vägavsnitt som förslaget omfattar upplåts för bärighetsklass 4. I vissa fall är denna förändring förenad med villkoret att det ska vara dubbelmonterade hjul på fordonen. Därutöver ingår i förslaget att ett antal broar som tidigare har haft lägre bärighetsklass (2 eller 3) nu får bärighetsklass 1 efter att broarna har förstärkts, vilket gör att dessa broar utgår ur föreskrifterna. Det finns också ett förslag att väg 588 ska ha bärighetsklass 2 under alla delar av året utom vinterperioden, då den bedöms klara bärighetsklass 1.