Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring av bilaga 6 avsnitt 1.2 till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7)

Nuvarande bilaga 6 avsnitt 1.2 till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) innehåller detaljerade bestämmelser om hantering av hjulskador och vilka gränsvärden som gäller för hur stor en hjulskada får vara innan åtgärder måste vidtas. Syftet har varit att förhindra att hjulen skadar järnvägens infrastruktur vilket kan förorsaka urspårning.  Reglerna har emellertid inneburit att tåg många gånger stoppats i onödan. Den av Transport­styrelsen föreslagna ändringen innebär att reglerna blir mera övergripande och att infrastrukturförvaltare (främst Trafikverket, Inlandsbanan AB, A-train AB och Öresundsbrokonsortiet) och järnvägsföretag själva åläggs att ange gränsvärden för skador som kräver åtgärder samt att fastställa åtgärder när gränsvärden överskrids.

Taggar:

Hjulskador