Yttrande över Transportstyrelsens ändring av föreskrifter om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslår Transportstyrelsen ändring i föreskrifter (SJÖFS 2004:13) om sjöfartsskydd, föreskrifter (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg samt i föreskrifter (TSFS 2010:96) om rapporteringsskyldighet för fartyg i vissa fall. Ändringarna avser genomförande av direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna (rapporteringsdirektivet).

Förslaget innebär att fartygsrapporteringen efter den 1 juni 2015 ska ske på elektronisk väg och till en enda kontaktpunkt, Single Window. Det är inte alla former av fartygsrapportering som ska göras via Single Window. Exempelvis ska rapportering av tillbud och olyckor lämnas på annat sätt. Idag sker fartygsrapporteringen för Sveriges del huvudsakligen till tre stycken myndigheter. Fartygen rapporterar en mängd olika, och ibland även identiska, uppgifter till de berörda svenska myndigheterna. Rapporteringen sker på olika sätt, exempelvis via fax, e-post och telefon, och vid olika tidpunkter. I remissen föreslås också ett antal redaktionella ändringar.