Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om navigationssäkerhet och navigationsutrustning

Den föreslagna författningen avses ersätta Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:17) om navigationssäkerhet och navigationsutrustning. Användares synpunkter på reglernas överskådlighet och tillämpbarhet har föranlett Transportstyrelsen att genomföra en översyn av SJÖFS 2006:17. I föreslaget har grundföreskrifter och ändringsföreskrifter konsoliderats, hänvisningar, fotnoter och bilagor har uppdaterats och förtydliganden av vad som gäller för specifika fartyg har införts. Därutöver har två ändringar, som följer av the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 (SOLAS), införts.