Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget innehåller en uppdatering så att föreskrifterna överensstämmer med aktuell version av den internationella organisationen för civil luftfarts (ICAO) dokument och med EU-regleringarna inom området för kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster). Föreskrifterna om funktionella system för CNS-tjänster förtydligas när det gäller driftssättning av förändringar som enligt leverantören har riskklass 3 eller 4. Kravbilden skärps dessutom när det gäller flygmätorganisationer så att en flygmätorganisation måste ha ett svenskt godkännande.