Yttrande över Transportstyrelsens förslag om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

Förslagets syfte är att ta bort omotiverade särkrav, minska den administrativa bördan för branschen samt öka möjligheterna för branschen att arbeta med alternativa tillvägagångssätt och nya tekniska lösningar.

Paragrafer som rör tillämpningen av de så kallade HELCOM-rekommendationerna tas bort och förs istället in som hänvisningar i ett allmänt råd. En ny definition av bunkring föreslås som gör att svenska bunkerfartyg slipper ansöka om undantag från den tillståndsplikt som gäller för läktring av olja. Dessutom föreslås att miljöhänsyn förs in som en ny parameter vid val av plats för bunkring och att ansvaret för val av plats läggs på bunkerfartygets befälhavare. Utöver detta föreslås en del korrigeringar av felaktiga hänvisningar och felskrivningar i föreskrifterna. Dessa medför, enligt regelgivaren, inga förändringar i sak.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2015.