Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Med anledning av direktivet 2014/85/EU om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort lämnar Transportstyrelsen följande förslag.

Det föreslås ändringar i föreskrifterna som ska medföra att även personer som har eliminerat sitt dubbelseende på annat sätt än med prismaglas eller ocklusion ska kunna medges innehav av körkort med behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE eller traktorkort. Vidare föreslås ändringar som ska medföra att EU-direktivets regler om obstruktivt sömnapné genomförs i svensk rätt. Reglerna avseende narkolepsi ses över. Vidare föreslås ändringar som ska medföra att personer med intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja) ska kunna tillgodoräkna sig kontrollerad nykterhet under övervakningstiden på likvärdigt sätt som redan är möjligt för intagna och tvångsvårdade. Utöver detta föreslås ändringar avseende undersökningar vid nedsatt synskärpa, prövning av synskärpa, synfältsundersökning och även vissa redaktionella ändringar.