Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Transportstyrelsen föreslår ändringar i föreskrifter (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten. Det anges att ändringarna görs för att uppfylla de kvalitetskrav på flyghinder som ställs i kommissionens förordning (EU) nr 73/2010 av den 26 januari 2010 om kvalitetskrav på flygdata och flyginformation för ett gemensamt europeiskt luftrum och för att säkerställa att flyghinderdatabasen innehåller korrekt information. Förslaget innehåller reglering avseende flyghinderanmälan och innehållet i flyghinderanmälan. Det föreslås att vid en flyghinderanmälan ska nya och ändrade hinder uppfylla kvalitetskraven, detta för att hinderdatabasen ska innehålla kvalitetssäkrad flygdata. Dock omfattar inte den nya regleringen befintliga hinder som redan finns i hinderdatabasen. Vidare föreslås att vid inmätning av hinder ska det anges samma kvalitetskrav för den civila och för den militära luftfarten dvs 5 meter vertikalt och 10 meter horisontellt. I remissen föreslås också att hinderljus som använder LED-ljus ska kompletteras med infrarött ljus när nya hinder sätts upp eller när gamla hinderljus byts ut.