Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om radioutrustning på fartyg

I konsekvensutredningen anförs att bakgrunden till förslaget är att International Maritime Organisation (IMO) har antagit ett antal resolutioner som Sverige har åtagit sig att införliva i svensk författningstext. Om de föreslagna förändringarna inte genomförs får sjömän och passagerare på svenska fartyg försämrade möjligheter till upptäckt vid händelse av förlisning. Förslaget innebär bl.a. att en tidigare använd satellittjänst stängs av och nya prestandanormer som tillåter användandet av förbättrad teknik och nya radartranspondrar införs. Vidare innehåller förslaget bestämmelser om ett undantag för vissa fartyg avseende utrustning för dubbelriktad kommunikation på flygradionödfrekvenser (flyg-VHF) och en lättnad i kraven för kapacitet på radioinstallation för fartyg som trafikerar endast hamnar, floder, kanaler och mindre insjöar. Transportstyrelsen gör bedömningen att undantaget vad gäller flyg-VHF har en gynnsam ekonomisk engångseffekt om 3 500 till 20 000 kronor per fartyg och att de föreslagna förändringarna som gäller kapacitet kan innebära en lättnad för mindre nationella fartyg om ca 2 000 kronor. Förslagen anges sammanfattningsvis innebära lättnader för berörda företag i de delar som inte direkt föranleds av Sveriges åtagande i IMO. Regelrådet kan ansluta sig till denna uppfattning och tillstyrker mot denna bakgrund förslaget.