Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

Remissen innehåller förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot föroreningar från fartyg. Ändringarna har sin grund i att International Maritime Organisation (IMO) antagit två resolutioner som handlar om luftföroreningar (MEPC.203(62) och MEPC.202(62)). Den ena innebär att ett nytt utsläppskontrollområde upprättas (Förenta staternas karibiska havsområde) för att förhindra, minska och kontrollera luftföroreningar orsakade av kväveoxider och den andra behandlar införlivning av nya regler om energieffektivitet för fartyg. Förslaget innebär att det skapas en gemensam syn på vad som ska klassas som ett energieffektivt fartyg. Regleringen berör samtliga redare, varv och skeppsbyggare som från den 1 januari 2013 beställer eller bygger fartyg med en bruttodräktighet över 400. Vidare innehåller förslaget ett krav på att alla fartyg, oavsett byggnadsår, ska upprätta en fartygsenergi-effektiviseringsplan som ska se till att fartyg hanteras på ett så energieffektivt sätt som möjligt och dessa ska därefter certifieras.