Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter (TSFS 2010:155) om markering av hinder som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:155) om markering av hinder som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan.

 

Master för högspänningsledningar som korsar vattendrag, dalar eller vägar ska markeras med låg- eller medelintensivt ljus från 45 meter.

Markörer i form av klot på högspänningsledningar ska placeras närmare varandra än tidigare och kravbilden gällande markering av stolpar/master till högspänningsledningar skärps både avseende ljus och färg.

Master med staglinor ska, istället för att markeras med klot i staglinorna, kunna markeras med medelintensivt ljus så att ljuset täcker in ett större område.

Vindkraftverk med en totalhöjd av 150 meter eller mer över mark- eller vattenyta ska utöver nuvarande krav på markering även markeras med lågintensiva ljus på halva höjden upp till nacellen[1].

Förankrade ballonger med en diameter av 2,5 meter eller mindre eller med en gasvolym av
5 kubikmeter eller mindre samt drakar eller andra liknande föremål med en vikt av 2,5 kilo eller mindre ska, med förslaget, inte längre undantas från föreskrifternas krav på markering om dessa har en höjd som är 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan. Kraven ska även gälla linor som förankrar dessa föremål. Markeringen ska vara lågintensivt ljus.

flyghi
[1] Maskinhus på vindkraftverk. Källa: Nätverket för vindbruk.

Taggar:

flyghinder