Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Remissen innehåller Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd
(TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Förslaget avser säkerhetskrav för elbilar och är föranlett av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, det så kallade ramdirektivet. I ramdirektivet hänvisas till Kommissionens förordning (EU) nr 407/2011 av den 27 april 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 vad gäller införande av vissa föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem.
Sverige har hittills inte haft några regler för elsäkerhet i nya elfordon och laddhybridfordon som ska godkännas för den svenska marknaden, vilket enligt förslagsställaren innebär en risk för den personliga säkerheten för dem som framför elbilarna. Transportstyrelsens förslag går ut på att införa ett krav för godkännande av elsäkerheten i elfordon, i enlighet med ECE-reglemente 100 ändringsserie 01 eller senare ändringar, och ska tillämpas på fordon som tas i bruk den 1 juni 2014 eller senare.

Taggar:

bilar släpvagnar