Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter om taxitrafik

Med anledning av att regeringen har beslutat proposition 2013/14:241 om tydlig prisuppgift vid taxiresor behöver ändringar göras i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:41) om taxitrafik. Föreskrifterna reglerar vilken information som ska framgå av prisuppgiften som ska lämnas till kunden samt hur länge uppgiften ska bevaras. Utöver detta innehåller förslaget förtydliganden och språkliga ändringar samt borttagande av definitioner för att undvika dubbelreglering gentemot taxitrafiklagen och Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter.

Föreskrifterna föreslås träda ikraft den 1 januari 2015.

Taggar:

taxitrafik