Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSF 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Skälen för Regelrådets ställningstagande

Regelrådet har yttrat sig över den ursprungliga remissen vid sammanträde den 19 december 2023.[1] Regelrådet har bedömt att konsekvensutredningen såväl i samtliga delaspekter som sammantaget har uppfyllt kraven. Den ändring som nu föreslås av regelgivaren bedöms medföra att optiker får utfärda fler synintyg än idag. Den ändring som gäller synfält kommer att leda till att fler personer än idag kommer att klara synfältskraven, vilket kan få positiva konsekvenser för branscher i behov av yrkesförare, såsom lastbil, buss och taxi.

Den justering som regelgivaren gör i förslaget ändrar inte Regelrådets tidigare bedömning av konsekvensutredningen.

Utan att det har påverkat Regelrådets bedömning av konsekvensutredningen, vill Regelrådet framföra följande. Regelrådet ser positivt på att regelgivaren, efter att ha inhämtat synpunkter i ordinarie remissrunda, reviderar förslaget och/eller konsekvensutredningen och därefter remitterar på nytt. Regelrådet bistår gärna med granskning såväl i ett tidigt skede i processen, som i ordinarie remissrunda, samt som i detta fall – i en omremittering.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

[1] Se ärende RR 2023-262, beslut vid Regelrådets sammanträde den 19 december 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag