Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2010:166) om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden)

Till följd av ändringar i IMO:s resolution MSC.354(92) avseende den internationella överenskommelsen International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC-koden), behöver ändringar göras i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:166) om transport till sjöss av fast gods i bulk. Ändringarna består i att den nya versionen av den internationella IMSBS-koden införlivas i Transportstyrelsens föreskrifter som en ny bilaga på engelska. Ändringarna innehåller således inga svenska särbestämmelser eller tolkningar av överenskommelsen.

IMSCB-koden syftar till att minimera riskerna med godslaster som transporteras i bulk. Förslaget omfattar ändringar som bland annat förstärker procedurerna för provning, testning och kontroll av laster som kan övergå från fast till flytande form. Ändringarna omfattar fartyg inom Sveriges sjöterritorium och svenska fartyg utanför sjöterritoriet vid transport av fast gods i bulk.

Förslaget planeras att träda ikraft den 1 januari 2015.

Taggar:

bulklast