Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2011:61) om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare, m.fl.

Remissen innehåller förslag till ändring i tre föreskrifter som berör lokförare och annan personal som har arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten. Förslaget innebär förtydligande av de sjukdomar som varken får förekomma hos lokförare eller övrig personal som har arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten. Vidare föreslås ändringar i reglerna om synskärpa och hörsel. Såväl lokförare som övrig personal måste genomgå en inledande yrkespsykologisk undersökning. Hälsokraven måste uppfyllas och för lokförare ska intyg om detta bifogas till ansökan om förarbevis. Vidare föreslås att läkare ska göra en bedömning av lokförare som har haft en sammanhängande frånvaro- eller sjukskrivningsperiod i mer än 30 dagar, upprepad korttidsfrånvaro eller har tagits ur tjänst direkt efter en olycka, vilket är en följd av Europaparlamentet och rådets direktiv 2007/59/EG om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen.