Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2011:66) om informationskrav avseende tillsatser i drivmedel

I remissen föreslås en ny paragraf i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:66) om informationskrav avseende tillsatser i drivmedel. Enligt förslaget ska den som tillhandahåller dieselbränsle se till att konsumenterna får information om för motorerna skadliga andelar biodrivmedel i dieselbränslet, särskilt om halten fettsyrametylestrar i dieselbränslet överstiger 7 volymprocent. Informationen ska ges på det ställe dieselbränslet tillhandahålls och vara väl synlig, lätt att läsa och tillgänglig dygnet runt.

Vidare föreslås att den som tillhandahåller drivmedel som innehåller metalltillsatser ska se till att en märkning med uppgifter om innehållet av metalltillsatser i drivmedlet finns på anordning för påfyllnad av drivmedlet på de ställen där drivmedlet tillhandahålls. Märkningen ska fästas väl synlig på det ställe drivmedelstypen anges, ha en storlek och ett typsnitt som gör den väl synlig och lätt att läsa, samt innehålla texten ”innehåller metalltillsatser”.

Författningen träder i kraft den 1 maj 2015.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.