Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter med anledning av ändring i körkortsdirektivet

I remissen föreslås ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll och om förarprov. Ändringarna föranleds av kommissionens direktiv 2012/36/EU om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006126/EG om körkort. Förslaget innebär bl.a. ändringar av de harmoniserade EU-koder som anges på körkortet om villkor för körkortsinnehavet. Vidare innebär direktivet att minikraven för förarprov har ändrats. För att anpassa föreskrifterna till direktivet föreslås därför nya krav om förarprov för vissa behörigheter. Förslagen avser både vilka moment som ska ingå i provet och tekniska krav på de fordon som ska användas vid proven. Vissa ändringar syftar till att underlätta för den enskilde. Exempelvis föreslås att den enskilde ska kunna tillgodoräkna sig godkänt prov för en högre behörighet av samma fordonstyp. Utöver de ändringar som följer av EU-lagstiftningen föreslås att körprov för utökad behörighet B ska kunna genomföras i en automatväxlad bil.

 Remissen innehåller följande förslag till föreskrifter:

  • Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser,
  • Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:42) om förarprov, behörighet A1, A2 och A,
  • Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter /TSFS 2012:44) om förarprov, utökad behörighet B,
  • Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:46) om förarprov, behörighet C1 och C,
  • Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:47) om förarprov, behörighet C1E och CE, och
  • Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll.