Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer

En översyn har gjorts av Transportstyrelsens föreskrifter (2009:11) om utformning och användning av luftrummet. Transportstyrelsen föreslår nya föreskrifter (TSFS 2014:XX) om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer, i syfte att uppfylla tvingande internationella krav samt för att uppfylla kraven i kommissionens förordning (EU) 1070/2009).

EU-förordningen anger att Sverige som medlemsstat ska se till att flygtrafikledningstjänster tillhandahålls med ensamrätt inom särskilda luftrumsblock avseende det luftrum som de ansvarar för. Kommissionens förordning anger att i syfte att höja flygsäkerheten, bör kravet på trafikinformationszon och trafikinformationsområde (TIZ/TIA) utökas till att omfatta alla flygplatser som utövar Aerodrome Flight Information Service (AFIS).

Med dagens bestämmelser är det enligt Transportstyrelsen oklart vilket ansvarsområde som gäller för utövande av AFIS vid flygplatser utan avgränsat luftrum, samtidigt som det saknas krav på radiokommunikation för den som flyger i närheten av en sådan AFIS-flygplats. Bristen på radiokommunikation innebär att flygtrafikledningen inte har kännedom om trafik i närheten av flygplatsen och kan därmed inte informera om trafikläget.

Översynen av befintliga föreskrifter (2009:11) resulterar i att dessa uppdateras avseende referenser till internationella dokument som i vissa fall har ändrats och i andra fall har tillkommit. Nya internationella krav avseende validering av flygprocedurer före driftssättning av instrumentflygprocedurer med satellitbaserad stödfunktion samt nya krav på organisationer, företag och piloter som utför flygvalidering av instrumentflygprocedurer respektive flygmätning av instrumentflygprocedurer föranleder ändringar i föreskrifterna. Transportstyrelsen vill med förslaget också förtydliga vem som ansvarar för kontroll och validering av flygprocedurer samt hur ofta och när en översyn av procedurerna ska göras.

 

En ändring föreslås även avseende brådskande beslut om restriktionsområde eller farligt område i syfte att anpassa reglerna till nuvarande arbetssätt.